Search form

Matthew 5:1-2

Ngic-ngigac kwele-angackolec

Luk 6:20-23

1-2Yesu ye ngic-ngigac habutowa nganicebalu kupicka felu ngiyewec. Ngiyeme mic-tengtengfocine yenge yela lebong yedi yowa yanguc milu weduyelewec,

3“Ngic-ngigac asule babaficte homalu gacaigaing, yenge kwele-angackolec gadaing, omale honocmengte ngani-damong yogo yengele hocne.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index