Search form

Matthew 5:10

10Ngic-ngigac aibaba dondonne aiyebongka weba-doic aiyelecaigaing, yenge kwele-angackolec gadaing, omale honocmengte ngani-damong yogo yengele.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index