Search form

Matthew 5:11

11“Nga ngenge nale alingka gagaing ailu ngic yengi misofoc nga weyebic aingelelu kwesac ailu ngengele ngagelu yowa sowacne fungine fungine aingeledaingte. Yenge inguc aingeledaingte, ngenge kwele-angackolec gadaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index