Search form

Matthew 5:12

12Fulingineng sugucne honocmengka lowec fagac. Ngenge ilec kwele-madic ngagelu beliyedaing. Ngic-ngigac yenge esecne Wapongte siduc mimi weyebic aiyeleibong, ngenge aibaba ingucneyac aingeledaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index