Search form

Matthew 5:15

15Nga ngic monicti hifa kwendangkelu pakec bageina nalic mi lome ngiyedaicte. Ye hifa yogo mac ngiye-ngiyeina lome ngiyeme ngic-ngigac mac kwelina ngiyegaing, yenge bacebame angoleyackedaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index