Search form

Matthew 5:16

16Aime ngengele angocti silicine ingucneyac ailu ngic-ngigac bacebame angoledaingte. Angolelu ngengele aibaba madicne nganilu Mamacngineng honocmengka gagac, ye afeedaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index