Search form

Matthew 5:17

Mosesle yefe-yowa nga Wapongte siduc mimi yengele yowa

17“Ngenge yanguc mi ngagedaing, na Mosesle yefe-yowa nga Wapongte siduc mimi yengele yowa wenogale waiba. Ngagegaing, na yowa wenogale mi waiba, miyac. Mic-yowaine i noine fikenale waiba.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index