Search form

Matthew 5:20

20Na yanguc edocngebabe ngagening, Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio yenge aibaba dondonne aicaigaing. Aime entacka ngengele aibaba dondonnedi yengele mi ewalidaictewa ngenge honocmengte ngani-damongka nalic mi fedaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index