Search form

Matthew 5:21

Ngaba nga ngic-wewe aibaba

Luk 12:57-59

21“Ngampafocnonggeng edocebame ngenge yanguc ngageibong, ‘Ga ngic-ngigac mi wehomacebadamec.’ (Wahikeicne 20:13)

Aime ‘monic ye ngic wehomadaicte, ye yowawa domadaicte.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index