Search form

Matthew 5:22

22Na yanguc sugu mibe yegengkeme edocngebabe, ngic monic ye agoinele aalic ngagecaigac ye momoc yowawa domanowagac. Nga monic ye agoinele yanguc midaicte, ‘Ga ngic acfititicgone mikac,’ ye Yuda ngic yengele tutumang sugucna yowawa lonowagaing. Nga monic ye agoinele yanguc midaicte, ‘Ga ngage-ngagegone mikac, ga kapainebenang,’ inguc midaicte ye dac-sanangka wikebong haunowagac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index