Search form

Matthew 5:3

3“Ngic-ngigac asule babaficte homalu gacaigaing, yenge kwele-angackolec gadaing, omale honocmengte ngani-damong yogo yengele hocne.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index