Search form

Matthew 5:32

32Na yanguc sugu mibe yegengkeme edocngebabe, ngic monic ye ngigacine selo aibaba mi aiyemewa ye moc hegiledaicte, ye selo ngigac ainogale aidaicte. Nga ngicti inguc aime ngigacine ngawe-ngigacte yefe ewalilu gadaicte. Ailu ngic ye ngic monicte ngigac hegileicne badaicte, ye ngawe-ngigacte yefe ewalilu selo aibaba aidaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index