Search form

Matthew 5:35

35Nga himong, yogo yele hige ede-ede, ilec ngenge yowangineng mibong sanangkenale himong mi wackedabiyeng. Ailu ngenge Yerusalem wacka ingucyac yowangineng mibong sanangkenale mi wackedabiyeng, yogo Ngictautowa, yele taon.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index