Search form

Matthew 5:37

37Ngenge yowangineng sasawa yanguc sugu midaing, ‘Foinac’ i foinac, nga ‘miyac’ i miyac. Yowangineng yago ewalilu taockelu midaingte, i kindololo fileine yelacni weledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index