Search form

Matthew 5:38

Kwele-angacka damongngebanogale aibaba

Luk 6:29-30

38“Ngenge yowa monic yanguc biyac ngageibong, ‘Ngic monicti monicte donge hucine basowaleme, yele donge ingucneyac basowalenoga. Nga monicti monicte sofi hedume, yele sofi ingucneyac hedunoga.’ (Wahikeicne 21:24; Depec-baba 24:20; Yefe-yowa 19:21)

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index