Search form

Matthew 5:43

Ngabafocgone kwele-angac ngageyeledamec

Luk 6:27-28; 6:32-36

43“Yowa monic yanguc fagac, ngenge i esecne biyachac ngageibong, ‘Ngic-ngigac gaholec emegona gagaing, yenge kweledi angac ngageyeledamec.’ (Depec-baba 19:18)

Ailu ‘ga ngabagone kweledi wickedamec.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index