Search form

Matthew 5:44

44Na yanguc sugu mibe yegengkeme edocngebabe, ngenge ngabafocngineng kweledi angac ngageyeledabiyeng, ailu ngic-ngigac weyebic aingelecaigaing, yengele milockedaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index