Search form

Matthew 5:45

45Ngenge inguc ailu Mamacngineng honocmengka gagac, yele adu-madecfocine gadaingte. Ye wenacine bole-yowa lacnome yogodi ngic madicne nga sowacne yengele ailu ofecaigac. Ailu ye ngic dondonne nga ngic aibaba dondonne mi aicaigaing, yenge momocyac mac yelecaigac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index