Search form

Matthew 5:46

46Ailu ngic-ngigac yengi ngenge kweledi angac ngagengelebong, ngengi yenge ingucnehac kweledi angac ngageyeledabiyeng, aibaba ilec fuliine silicina nalic mi badaingte. Takes-baba ngic yenge yogo ingucnehac aicaigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index