Search form

Matthew 5:47

47Ngenge ngic agofocngineng yenge aneng baneng aiyeledaingte yogodi aibaba feicne miyac. Ngic-ngigac aling Wapong mi ngagegaing, yenge ingucneyac yogo aicaigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index