Search form

Matthew 5:48

48Ilec ailu ngenge ngabafocngineng angacka ago aiyeledaing. Honocmeng Mamacngineng ye dondonne gagacte ailu ngenge ye ingucneyac dondonne gadabiyeng.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index