Search form

Matthew 5:7

7Ngic-ngigac agofocngineng yengele kwele-sowac ngagecaigaing, yenge kwele-angackolec gadaing, omale Wapongti ingucneyac yengele kwele-sowac ngagedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index