Search form

Matthew 6:14

14“Ngenge ngic-ngigac kindololo aingelebong, ngenge yengele bikic hegiledaingtewa honocmeng Mamacnginengti ngengele bikic ingucneyac hegiledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index