Search form

Matthew 6:25

Ngageboc nga mimedec

Luk 12:22-31

25“Ilec ailu yanguc edocngebagabac, ngenge noba-nosingte milu gaganginengte mi medecngebadaic, ‘Nonge oma nosing nolu ganoga?’ Me socnginengte ngagelu, ‘Oma ngakpi-kpoluc holelu ganoga?’ Ngagegaing, gagadi nosing ewaligac, ailu socti ngakpi-kpoluc ewaligac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index