Search form

Matthew 6:29

29Aime ngictau Solomon ye esecne ngakpiine hibine madicne madicne holelu gawec, yele hibi-angoctowadi daling yengele hibi keleng angacine mi ewaliwec, yogo noinebenang edocngebagabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index