Search form

Matthew 6:3

3Ga ngic-ngigac waweweine kwele-madicte wiyac monic yelenogale ngagegic, yogo ngic monicti mi ngagegeledaic.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index