Search form

Matthew 6:30

30Aime daling aliine sobengka moc siyeckecaigaing, i yakucte sugu fikegaing, i yenge saeme homadaingte. Aime Wapongti ngenge dalingbenang ingucne ngakpi holeyeledaictewa ye ingucneyac ngic-ngigac ngage-ngagesingngineng kpisicnemac fagac, ngenge ngakpi-kpolucngineng taockelu ngeledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index