Search form

Matthew 6:32

32Ngic-ngigac aling Wapong mi ngagegaing, yenge socte wiyac sasawadi baningte ngage-ngagengineng iwa lobong fadaicte. Aime Honocmeng Mamacnginengti ngenge socte wiyac kpungkecaigaing, i biyac ngagedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index