Search form

Matthew 6:8

8Ilec ngenge yenge ingucne mi aidaing. Ngenge mi milockeebongka Mamacngineng ye ngenge oma wiyacte kpungkecaigaing, yogo ye biyac ngagecaigac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index