Search form

Matthew 7:11

11Ngenge ngic aibabangineng sowacneholec gacaigaing. Ailu sifu adu-madecfocngineng kwele-madicte wiyac madicne yelenogale ngage-motogaing. Ilec ngenge yanguc ngagedaing, Honocmeng Mamacnginengte aibabadi ngengele aibaba madicne yogo ewaliyackegac. Ngenge yela wiyac monicte uwacnobong yedi wiyac madicne taockelu ngeledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index