Search form

Matthew 7:12

12“Ngic-ngigac yengi oma aibaba aingelenogale ngagesicaigabiyeng, wiyac ngagesicaigabiyeng, i ngengi aiyeledabiyeng. Yogodi hocne Mosesle yefe-yowa nga Wapongte siduc mimile yowa fungine aigac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index