Search form

Matthew 7:16

16Aime noine fikeme, ngenge i nganilu ngagecebadaingte. Ngic yogo yenge muc somangineholec ingucne, iwacni waing noine nalic mi badaingte. Ailu okolo nga tambong-tambongkacni fik noine nalic mi badaingte, yogo ngagedaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index