Search form

Matthew 7:2

2I yangucte, ngenge ngic ngage-wosaec aiyelelu yowangineng mimoctodaingte, silicine ingucneyac Wapongti ngengele yowa wosaelu mimoctodaicte. Ailu ngenge wiyac umacine wosaelu ngic-ngigac yelecaigaing. Aime umacine silicine ingucneyac wosaelu ameine ngeledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index