Search form

Matthew 7:21

21“Ngic-ngigac yenge ‘Sugucnene, Sugucnene,’ inguc micaigaing, yengelacni gocnedi honocmengte ngani-damongka nalic mi fedaingte. Mamacne honocmengka gagac, ngic-ngigac yele angac nga ngage-ngage balaibelu gacaigaing, yengi sugu iwa fedaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index