Search form

Matthew 7:6

6“Ngenge Wapongte wiyac monic gbagbacne yogo ngic-ngigac wonongkolec aibabangineng hoda ingucne mi yeledaing. Inguc yelebong yenge hefaliyelu hicngebadaingte. Ailu kwanangngineng i bec yengela mi wikedaing. Inguc aibong yenge inguchac gacgu yogo higenginengti edesockedaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index