Search form

Matthew 8:10

10Inguc mime Yesu ye yogo ngagelu kwatackewec, ailu ngic-ngigac balaibeibong, yenge yanguc edocebawec, “Foinac, Israel himongka ngic-ngigac ngage-ngagesingngineng sanangne yangucne monic mi nganiibawa, ngic yago yele nganigabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index