Search form

Matthew 8:11

11Ilec yanguc edocngebabe, ngic homacnedi wenac ofe-ofeinacni nga wenac hau-hauinacni kwesilu Abraham nga Aisak ailu Yakobo yengeholec honocmengte ngani-damongka yenge momoc ngiyelu noba-nosing nodaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index