Search form

Matthew 8:12

12Aime Wapongti molic-molic yeicne ngani-damongte aling yogo Israel aling yengele miwec, yengebac lobewa dacka wikecebabong haudaingte. Haulu iwa hiyalu micngineng hisalangkelu gadaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index