Search form

Matthew 8:13

13Inguc milu hudu-baba ngic micne yanguc edowec, “Ga hikenong, ngagesingkegic, i noine fikegeledaicte.” Aime hadeng dameng iwahac bole-madecine hige-moleine homaicne madickewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index