Search form

Matthew 8:31

31aleng yengi yanguc milu Yesu dogbac aicnolu miibong, “Ga yebicnubanogale milu, bec-habu yengela salecnubang hikedabeleng.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index