Search form

Matthew 8:32

32Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Ngenge baickelu iwa hikening.” Mime yenge baicke ofelu bec-habu yengela hauibong. Haubong bec yenge sasawadi fegengkacni gasackelu lifucka haulu misa nolu homayackeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index