Search form

Matthew 8:4

4Aime Yesudi yanguc edolu mimackewec, “Ga socgona pasi fikegac, ilec ngic monic mi edodamec. Ga depec-baba ngic yela hikelu socgone edalidamec. Edaliengka Mosesdi depecte miwec, i balaibelu yogolec silicina loengka yenge depecgone i nganilu ngage-motodaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index