Search form

Matthew 8:5

Hudu-baba ngic micne

Luk 7:1-10

5Aime Yesu Kapeneam taonka feme Roma yengele hudu-baba ngic micne monicti kwesilu Yesudi bafickenale dogbac aicnolu yanguc miwec,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index