Search form

Matthew 8:8

8Inguc mime hudu-baba ngic micnedi yowa bafaliyelu yanguc micnowec, “Sugucnene, na oma madicnele macne kwelina fudamecte. Ga yowadi sugu miyengka bole-madecne madickena.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index