Search form

Matthew 9:18

Adu monic bagboliyewec ailu ngigac monic bamadickewec

Mrk 5:22-43; Luk 8:41-56

18Yesu ye yowa i edocebalu ngiyeme ngic micne monicti yela kwesilu ketadi holelu alang bacnolu miwec, “Na adune yakumac homayec. Gagi welelu molegone feina loengka gboliyena.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index