Search form

Matthew 9:2

2Hikeme yenge ngic monic hige-moleine homaicne dembengka lolu tengkelu kwesiibong. Kwesibong Yesudi ngage-ngagesingngineng nganilu ngic yanguc edowec, “Madecne, ga kwelegone madickena, bikicgone yogo biyac hegilegelegabac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index