Search form

Matthew 9:20-21

20-21Hikeebongka ngigac monic lobenginang balaibecebalu hikewec. Ye hifa 12 sac-dale gawecte ailu kwesilu yanguc ngagewec, “Na Yesule ngakpi sugu oiyalu madickedacte.” Inguc ngagelu ngakpi daleinele muc susucine oiyawec.

22Oiyame Yesu ye hefaliye nganilu yanguc edowec, “Ngigac, ga kwelegone madickena. Ngage-ngagesinggonedi bamadicgugac.” Inguc miyemewa ngigac ye iwahac madickewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index