Search form

Matthew 9:22

22Oiyame Yesu ye hefaliye nganilu yanguc edowec, “Ngigac, ga kwelegone madickena. Ngage-ngagesinggonedi bamadicgugac.” Inguc miyemewa ngigac ye iwahac madickewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index