Search form

Matthew 9:3

3Inguc mime Mosesle yefe-yowale wewedu ngic gocne yengungtiyac yanguc ngagesiibong, “Ngic yago ye Wapong fecnogac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index