Search form

Matthew 9:32

Ngic yowaine mikac

32Aime yeke hikeebocka ngic-ngigac yenge ngic monic yowaine mikac ailu alengkolec Yesula balu kwesiibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index